Výpověď smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací

uzavřené s dodavatelem Aleš Ingr, bytem Tečovice 340, 763 02 Zlín 4; IČ: 757 98 212; 

 

Účastník:

Jméno a příjmení/obchodní firma/název:

Rodné číslo/IČ:

Bydliště/místo podnikání/sídlo:

Variabilní symbol:

 

Místo instalace/provozu služeb:

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby jednat jménem účastníka:

 

Níže specifikováná účastnická smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená mezi účastníkem a společností:………………….………………………………………, se sídlem: …………………………………………………….., bude ukončena z důvodů:……………………………….. a to dle Všeobecných, nebo obchodních podmínek.

 

Identifikační údaje původní účastnické smlouvy:……………………………………………..název služby:………………………………………………..

 

 

V………………….dne……………………….

 

 

Podpis…………………………………………